Členstvo v Združeni, práva a povinnosti členov

1. členstvo v združení vznika prijatim za člena združenia po splneni podmienok ustanovených

v týchto stanovách na základe pisomnej prihlášky žiadatela doručenej do sidla Združenia.(Nemocničná 1,02601 Dolný Kubín)

2. Žiadatel v pisomnej prihláške uvedie meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia, -mailovu

adresu pripadne iné údaje, ktoré uzná za vhodné (napr.: tel či, názov konta v sociálnych

sieťach atd.)

3. Nikto nesmie byť nútený k združovaniu, k čenstvu v združeniach ani k účasti na ich činnosti Zo

Združenia môže každý slobodne vystúpiť.

4. Nikomu nesmie byť občiansky na ujmu, že sa združuje, že je cenom Združenia, že sa

zúčastňuje na jeho činnosti alebo ho podporuje, alebo že stoji mimo neho.

5. Členstvo v združeni zanika.

a) Pisomnou odhláškou doručenou do sidla Združenia

b) Smrťou člena

c) Vylúčenim zo Združenia

Poplatok za vstupné je 5€ a posiela sa na účet 4021055535/7500.

Stanovy muškárskeho klubu

Pozrieť stanovy
Pozrieť stanovy

Cieľom tejto skupiny je dať do poriadku všetky potoky v Dolnom Kubíne

Cieľom tejto skupiny je dať do poriadku všetky potoky v Dolnom Kubíne a jeho okolí lebo väčšina je v katastrofálnom stave.Preto som vytvoril túto skupinu aby nás bolo čo najviac a dali to do poriadku lebo samo sa to nespraví. Pridajte sa aj vy do našej facebook skupiny!!

Klikni a pridaj sa na facebooku!!